AVIS LEGAL

 

Aquest Av’s Legal regula l'œs de les pˆgines web d'Internet que el ENS PòBLIC DE RADIOTELEVISIî DE LES ILLES BALEARS (en endavant, EPRTVIB) posi a disposici— dels usuaris d'Internet.

 

La utilitzaci— de les pˆgines web implica l'acceptaci— de les condicions establertes en el present Av’s Legal. L'usuari ha de llegir aquestes normes cada vegada que es proposi utilitzar aquestes pˆgines web ja que tant les mateixes en si, com les presents condicions es poden modificar.

 

1. LÕENS PòBLIC DE RADIOTELEVISî DE LES ILLES LES BALEARS

 

LÕEPRTVIB Žs una entitat de dret pœblic, regulada per la Llei 15/2010, de 22 de desembre de l'Ens Pœblic de Radiotelevisi— de les Illes Balears. LÕEPRTVIB exerceix les funcions que corresponen a la Comunitat Aut˜noma de les Illes Balears com a titular del servei pœblic de rˆdio i televisi—.

 

(i) Serveis

 

LÕEPRTVIB ofereix a travŽs de les seves pˆgines web els serveis segŸents:

 

-          AccŽs a continguts classificats per categories a les pˆgines web, entre altres els relatius als serveis que presten les societats pœbliques de televisi— i radiodifusi—.

 

-          Qualsevol altre que en un futur lÕEPRTVIB integri a les pˆgines web.

 

LÕEPRTVIB podrˆ, en un futur, incorporar a les pˆgines web nous continguts, serveis o facilitats addicionals, siguin o no gratu•tes, que incrementin les prestacions disponibles per a l'usuari.

 

Al seu torn, lÕEPRTVIB es reserva el dret de cancelálar unilateralment qualsevol dels continguts, serveis o utilitats incorporades a les seves pˆgines web.

 

(ii) Dades de carˆcter personal

 

La visita a les pˆgines web de lÕEPRTVIB no implica que l'usuari es registri o que hagi de facilitar dades de carˆcter personal. No obstant, en algunes ocasions, i per accedir a determinades seccions d'aquestes pˆgines, podrˆ requerir-se un registre previ. En tot cas, en el moment en qu l'usuari hagi de subministrar les seves dades al lloc web, en serˆ informat sobre l'œs que es farˆ d'ells, aix’ com sobre els seus drets.

 

(iii) Remissi— i enllaos a altres pˆgines web

 

Les pˆgines webs de lÕEPRTVIB s—n les especificades al mapa de la web. El lloc web tambŽ remet a altres pˆgines o llocs web. LÕEPRTVIB no administra ni construeix les pˆgines a qu remet, pel que aquest no Žs responsable dels seus continguts, del tractament de dades que efectu•n, dels serveis que subministren ni del seu funcionament.

 

2. - CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIî DE LES PËGINES WEB

 

(i) Objecte i acceptaci—

 

La finalitat de les presents condicions generals d'utilitzaci— de les pˆgines web de lÕEPRTVIB, juntament amb les condicions particulars que es puguin establir, Žs regular l'œs de la pˆgina web i informar els usuaris sobre les normes d'utilitzaci—.

 

La navegaci— i utilitzaci— com a usuari dels continguts de les pˆgines web suposen l'acceptaci— sense reserves de totes les condicions generals d'utilitzaci—, de les condicions generals de contractaci—, si les haguŽs, i de altres que puguin existir en relaci— amb la prestaci— de serveis de lÕEPRTVIB.

 

LÕEPRTVIB podrˆ, en tot moment i sense previ av’s, modificar les presents condicions generals i les condicions particulars que s'incloguin mitjanant la publicaci— de les citades modificacions en la seva pˆgina web a fi que siguin prviament conegudes pels usuaris. Qualsevol canvi que es produeixi en les referides condicions serˆ comunicat a la web corresponent.

 

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informaci— facilitada plÕEPRTVIB sota criteris de bona fe, respectant els principis d'œs generalment acceptats i sense vulnerar l'ordre pœblic ni la legislaci— vigent.

 

(ii) Protecci— de Dades de Carˆcter Personal

 

LÕEPRTVIB salvaguarda els drets dels seus usuaris en l'ˆmbit de la protecci— de les seves dades a la Xarxa complint estrictament la normativa aplicable i, en especial, el que es disposa en la llei orgˆnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci— de dades de carˆcter personal (LOPD) i disposicions complementˆries. LÕEPRTVIB compleix estrictament els procediments de garantia i salvaguarda de la confidencialitat de les dades personals que el confi•n els seus usuaris.

 

Totes les dades personals que l'usuari pugui facilitar seran tractats amb total confidencialitat comprometent-se lÕEPRTVIB a adoptar les mesures necessˆries per evitar la seva alteraci—, prdua, tractament o accŽs no autoritzat i nomŽs seran empleats per al final per al qual van ser facilitades.

 

En especial i respecte al tractament de les dades de carˆcter personal que es puguin recollir dels menors d'edat, es distingeixen els sup˜sits segŸents:

 

-          (i) Respecte als mŽs grans de 14 anys, que disposin de la maduresa precisa per consentir per si mateixos el tractament de les seves dades personals i en aplicaci— de l'article 162.1¼ del Codi Civil, de la Resoluci— de data 3 de mar del 1989 de la Direcci— General de Registres i del Notariat, aix’ com l'article 4.3 de la Llei Orgˆnica 1/1996, de 15 de gener de Protecci— Jur’dica del Menor, lÕEPRTVIB no requerirˆ el consentiment dels seus representants legals.

 

-          (ii) Respecte als restants menors d'edat, al marge del consentiment del mateix menor, lÕEPRTVIB requerirˆ el consentiment exprŽs dels seus representants legals.

 

LÕEPRTVIB establirˆ els procediments oportuns en ares a garantir el compliment dels requisits contemplats als punts (i) i (ii), respecte al tractament de dades de carˆcter personal dels menors d'edat.

 

En el cas que les dades personals obtingudes a travŽs de les pˆgines web de lÕEPRTVIB siguin objecte de tractament, lÕEPRTVIB informarˆ oportunament dels drets que, en el seu cas, assisteixin a l'usuari, aix’ com de la resta de les obligacions que corresponguin conforme a la Llei Orgˆnica de protecci— de dades de carˆcter personal (LOPD).

 

Aix’ mateix lÕEPRTVIB adoptarˆ totes les mesures de seguretat necessˆries i adequades conforme al previst al Reial Decret 994/1999, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatizats que continguin dades de carˆcter personal i establirˆ tots els mitjans tcnics al seu abast per evitar la prdua, mal œs, alteraci—, accŽs no autoritzat o sostracci— de les dades que faciliti l'usuari.

 

En el cas que les dades personals obtinguts a travŽs de les pˆgines web de lÕEPRTVIB siguin objecte de tractament, lÕEPRTVIB possibilitarˆ a l'usuari l'exercici dels drets d'accŽs, rectificaci—, oposici— i cancelálaci— de les dades personals recollits. Aquests drets poden ser exercits per l'usuari, o qui ho representi, degudament acreditat, mitjanant solálicitud escrita i firmada, dirigida al domicili social de lÕEPRTVIB contenint les dades d'identificaci— i domicili de l'usuari per a l'enviament de notificacions.

 

LÕEPRTVIB es compromet a no enviar comunicacions comercials a travŽs del correu electr˜nic i mitjans equivalents. En qualsevol cas, si en algun moment ho fes, en compliment del que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci— i de Comer Electr˜nic, es recollirˆ degudament el consentiment de l'usuari.

 

(iii) òS DE COOKIES

 

El terme cookies s'utilitza per referir-se a uns arxius de text que un lloc web transfereix al disc dur de l'ordinador de l'usuari que estˆ navegant, per registrar informaci— sobre les seves visites a una pˆgina web o a una zona concreta de la mateixa.

 

Els cookies faciliten la navegaci— per les webs, ja que emmagatzemen les preferncies dels usuaris mentre estan en un web. Per aquest motiu, els cookies ens permeten personalitzar les pˆgines del web per acostar-nos a les necessitats i interessos dels nostres usuaris.

 

L'œs de cookies Žs comuna i completament inofensiu, encara que convŽ tenir en compte el segŸent:

 

1.     Les pˆgines web de lÕEPRTVIB no utilitzen cookies per aconseguir de l'ordinador de l'usuari dades personalment identificadors.

2.     La majoria dels navegadors estan configurats per acceptar cookies, encara que l'usuari sempre tŽ l'opci— de reconfigurar el navegador per bloquejar-los completament o perqu l'avisi de la recepci— d'aquests. No obstant, Žs possible que si es desactivar aquests cookies no es puguin utilitzar algunes ˆrees de les pˆgines i altres deixin de funcionar adequadament.

3.     El mtode per desactivar els cookies dependrˆ del navegador utilitzat.

 

(iv) Propietat Intelálectual i Industrial

 

Tots els continguts inclosos a les pˆgines web i, en particular, les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, imatges, arxius d'ˆudio i v’deo, grˆfics, logotips, icones, software, codis font o qualssevol altres signes susceptibles d'utilitzaci— industrial i comercial, estan protegits per drets de propietat industrial i intelálectual, bŽ de lÕEPRTVIB o bŽ dels tercers titulars d'aquests drets.

 

Es prohibeix l'œs, explotaci—, reproducci—, distribuci—, modificaci—, comunicaci— pœblica, cessi— o transformaci— sense consentiment exprŽs de lÕEPRTVIB, mantenint intacte en tot moment el copyright i qualsevol altre indicador de la propietat intelálectual dels materials o continguts.

 

L'œs, explotaci—, reproducci—, distribuci—, modificaci—, comunicaci— pœblica, cessi— o transformaci— del material o dels continguts per a qualsevol altre fi diferent de l'autoritzat expressament serˆ considerat una violaci— de les lleis internacionals de l'copyright que protegeixen els drets d'autor.

 

LÕEPRTVIB no serˆ responsable de la infracci— dels drets de propietat intelálectual o industrial pertanyents a tercers que es puguin derivar de la inclusi— a les seves pˆgines web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, grˆfics, logotips, icones o software per haver declarat un altre tercer que Žs el leg’tim titular dels drets d'explotaci— quan lÕEPRTVIB hauria solálicitat l'autoritzaci— o perm’s per portar a terme la seva inclusi— a les pˆgines web.

 

En cap cas s'entendrˆ que l'accŽs a les pˆgines i la navegaci— de l'usuari impliqui autoritzaci— o renœncia, transmissi— o cessi— total o parcial de drets, o concessi— de drets o expectativa de drets, en concret, els d'alteraci—, transformaci—, explotaci—, reproducci—, distribuci— o comunicaci— pœblica de continguts, i per aix˜, en tot cas, es requerirˆ la prvia autoritzaci— expressa de lÕEPRTVIB o dels titulars corresponents.

LÕEPRTVIB autoritza l'establiment de vincles a la seva pˆgina des de qualsevol altres pˆgines web amb les segŸents condicions:

 

L'enlla haurˆ de fer-se sempre a la pˆgina de lÕEPRTVIB que aquest designi, i va ser aquest enlla absolut i complet, Žs a dir, mirant d'incloure l'extensi— completa de la pantalla.

 

L'enlla œnicament vincularˆ a la Òhome pageÓ o pˆgina web, per˜ no podrˆ reproduir-la de cap manera (ÒinlineÓ, links, c˜pia de textos, grˆfics, etc.)

 

Queda prohibit establir ÒframesÓ o marcs de qualsevol mena que rodegin la pˆgina web o permetin la visualitzaci— dels seus continguts a travŽs d'adreces d'Internet diferents de les seves pr˜pies. En qualsevol cas, aquesta prohibici— inclou que es visualitzi conjuntament amb continguts aliens a la mateixa de manera que:

 

-          Produeixi error, confusi— o engany en els usuaris sobre la verdadera procedncia dels continguts.

-          Suposi un acte de comparaci— o imitaci— deslleial.

-          Serveixi per aprofitar-se de la reputaci— de la marca o del prestigi de lÕEPRTVIB.

-          De qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislaci— vigent o atempti contra els usos i costums del professionitat que siguin de general acceptaci— a Internet.

 

No es realitzarˆ des de la pˆgina que introdueix l'enlla cap mena de manifestaci— falsa, inexacta o incorrecta sobre lÕEPRTVIB, els seus socis, empleats i clients, o sobre la qualitat dels serveis que presta. En cap cas s'expressarˆ en la pˆgina on s'ubiqui l'enlla que lÕEPRTVIB ha prestat el seu consentiment per a la inserci— de l'enlla o que d'una altra manera patrocina, colálabora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

 

LÕEPRTVIB no serˆ responsable del contingut de les pˆgines web de dest’ que s'estableixin mitjanant vincles a la seva pˆgina web ni tampoc ho serˆ de les infraccions de drets de tercers en que aquestes pˆgines poguessin inc—rrer. LÕEPRTVIB nomŽs serˆ responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaats a mesura que tingui coneixement efectiu de la seva ilálicitud segons all˜ que es disposa en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informaci— i de Comer Electr˜nic.

 

LÕEPRTVIB no coneix en profunditat els continguts i serveis dels llocs enllaats i, per tant, no se'n fa responsable pels danys produ•ts per la ilálicitud, qualitat, indisponibilitat, error i inutilitat d'aquests, ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a lÕEPRTVIB.

 

(v) Obligacions de l'usuari

 

Els usuaris que accedeixin a les pˆgines web de lÕEPRTVIB s'obliguen a fer servir els continguts de les pˆgines web de manera diligent, correcta i l’cita i s'ha observar la legislaci— aplicable i les normes d'œs de la pˆgina web. En particular, l'usuari es compromet a abstenir-se de:

 

-          Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei o a l'ordre pœblic.

-          Difamar, calumniar o injuriar persones.

-          Denigrar productes o serveis produ•ts o prestats per empreses o entitats.

-          Difondre a travŽs del correu electr˜nic virus informˆtics que lesionin programes d'ordinador o afectin continguts, suports o sistemes.

-          Suprimir les proteccions tcniques dels programes.

-          Incorporar continguts de qualsevol mena per als que no es compti amb els corresponents drets d'explotaci—, en especial, el dret de comunicaci— pœblica.

-          Divulgar continguts xen˜fobs o de carˆcter pornogrˆfic.

-          Utilitzar marques, logos, etc., sense la deguda autoritzaci—.

-          Publicar continguts protegits per la legislaci— de patents, de secrets oficials o comercials.

-          Utilitzar els continguts de les pˆgines web amb fins comercials.

-          Associar continguts de les pˆgines de lÕEPRTVIB amb informacions de carˆcter pornogrˆfic, relatives a qualsevol tipus d'explotaci—, de naturalesa racista o vinculada amb el terrorisme o el trˆfic d'armes.

-          Separar les imatges incorporades a les pˆgines del lloc web del text.

-          Transformar, comunicar pœblicament, distribuir, cedir, reproduir o modificar els continguts de les pˆgines web, tret que es puguin utilitzar les excepcions legals.

-          Utilitzar els continguts que apareguin amb la menci— de drets reservats sense l'autoritzaci— corresponent.

-          Incomplir els requisits tcnics o especificacions establertes per a l'accŽs a les pˆgines web.

-          Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accŽs del pœblic a travŽs de qualsevol modalitat de comunicaci—, transformar o modificar els continguts, llevat que compti, prviament i de manera expressa, amb la corresponent autoritzaci— conferida pel seu titular.

-          Utilitzar els continguts de les pˆgines web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o qualsevol altra classe de pretensi— comercial, missatges no solálicitats i dirigits a una pluralitat de persones, amb independncia de la seva finalitat, aix’ com comercialitzar o divulgar, de qualsevol manera, aquesta informaci—.

 

Es prohibeix a l'usuari qualsevol œs dels continguts amb finalitats delictives o ilál’cites, o amb voluntat o intenci— d'impedir, fer mal, perjudicar o sobrecarregar de qualsevol manera la utilitzaci— i el funcionament normal de les pˆgines web de manera directa o indirecta.

 

En tot cas, la difusi— d'idees u opinions personals per part de l'usuari s'ajustarˆ als criteris establerts en la llei orgˆnica 1/1982, de 5 de maig, de Protecci— civil del Dret a l'Honor, a l'Intimitat personal i familiar i a la Pr˜pia Imatge.

 

(vi) Responsabilitat de lÕEPRTVIB i de l'usuari

 

LÕEPRTVIB no serˆ responsable de cap dany que pugui produir a l'usuari la impossibilitat de prestar el servei objecte de les presents Condicions Generals d'Utilitzaci— per causes no imputables a l'Ens.

 

LÕEPRTVIB œnicament respondrˆ dels danys que l'usuari pugui patir com a conseqŸncia de la utilitzaci— de les seves pˆgines web quan siguin directament imputables a una actuaci— dolosa de lÕEPRTVIB.

 

En concret, lÕEPRTVIB no garanteix ni es fa responsable de:

 

-          L'absncia de virus i / o altres components perjudicials en les pˆgines web o al servidor que ho subministra.

-          La invulnerabilitat de les pˆgines web i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin a la mateixa.

-          Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o un tercer, qualsevol persona que infring’s les condicions, normes i instruccions que lÕEPRTVIB estableix en aquestes pˆgines web, o a travŽs de la vulneraci— dels seus sistemes de seguretat.

 

No obstant, lÕEPRTVIB declara haver adoptat, dins de les seves possibilitats i de l'estat actual de la tcnica, totes les mesures necessˆries per garantir el funcionament de les seves pˆgines web i per evitar l'existncia i transmissi— de virus o altres components que puguin perjudicar l'usuari.

 

LÕEPRTVIB no serˆ en cap cas responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directament o indirectament, de la falta de lectura d'aquest av’s o de l'incompliment de les obligacions especificades en les condicions establertes en el mateix.

 

L'usuari reconeix i accepta que la utilitzaci— de la pˆgines web i dels seus serveis, es realitza sota tota la seva responsabilitat.

 

(vi) AccŽs de menors a les pˆgines web

 

LÕEPRTVIB no es fa responsable de les conseqŸncies que es puguin derivar de l'accŽs per part de menors d'edat als canals i serveis que continguin una advertncia espec’fica sobre el seu contingut.

 

No obstant, l'accŽs de menors a les ˆrees de programes infantils o juvenils de lÕEPRTVIB estˆ sotms a la responsabilitat de lÕEPRTVIB. De conformitat amb el que estˆ establert a la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l'atenci— i dels drets de la infˆncia i l'adolescncia de les Illes Balears, particularment a la Secci— 13» del Cap’tol II, el contingut de la pˆgina web serˆ tan respectu—s com sigui possible amb els drets dels menors d'edat observant els principis legal i reglamentˆriament establerts sobre aquest fet i es tractarˆ amb especial atenci— la informaci— que afecti els menors.

 

A tenor del que estableix l'article 6 de l'esmentada Ley, en el cas que lÕEPRTVIB tinguŽs coneixement de l'incompliment de les previsions de la Llei o de la conculcaci— de qualsevol dels drets dels que siguin titulars els menors d'edat, adoptarˆ immediatament totes les mesures siguin necessˆries per aconseguir el cessament d'aquestes actuacions d'acord amb les atribucions que legalment li corresponguin.

 

(vii) Legislaci— aplicable

 

Les relacions establertes entre el titular de les pˆgines web i l'usuari es regiran per all˜ que es disposa en la legislaci— espanyola i en la normativa vigent al voltant de la jurisdicci— competent, si bŽ, en cas que la normativa permeti a les parts la possibilitat de sotmetre's voluntˆriament a un fur territorial, lÕEPRTVIB i l'usuari, de manera voluntˆria i amb renœncia expressa a qualsevol altre fur territorial que poguŽs correspondre'ls, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca, partit judicial en qu radica el domicili social de lÕEPRTVIB.

 

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Carrer Madalena, 21
07180 Polígon industrial de Calvià
(+34) 971 139 333


AVÍS LEGAL