Transparència, informació pública i bon govern

El Portal de Transparència de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (d’ara endavant EPRTVIB) neix amb la voluntat de difondre les dades relatives a les polítiques i les actuacions públiques i respon al compromís de facilitar-hi l’accés a la ciutadania de manera accessible i transparent, tot això de conformitat amb l’establert a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Amb aquesta finalitat, l’EPRTVIB ha dissenyat el Portal de Transparència, que, a més, es caracteritza per donar a conèixer a la ciutadania els elements principals que formen la contractació de continguts audiovisuals i radiofònics. Aquests són el principal mitjà per desenvolupar la funció de servei públic, que l’EPRTVIB té encomanada per mandat estatutari i que trobareu a l’apartat “CONTRACTES DE CONTINGUTS”.

L’EPRTVIB assumeix un compromís d’actualitzar trimestralment les dades relacionades amb la seva contractació de continguts.

L’actualització de les dades dels convenis es realitzarà quadrimestralment, en consonància amb la periodicitat establerta a la Llei 4/2011 de 31 de març de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.

 

 

CONTRACTACIÓ

PERFIL DEL CONTRACTANT

CONTRACTES DE CONTINGUTS:

A continuació trobareu la informació relativa als contractes de continguts de l’EPRTVIB (encàrrecs de producció, coproduccions i cessions de drets).

Atesa la seva peculiaritat, s’exposen els fonaments jurídics que la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Govern de les Illes Balears recull en el seu informe 4/2012, de 31 de gener, que són el suport legal per a la contractació dels continguts de l’EPRTVIB:

“Els contractes per a la compra, el desenvolupament, la producció o la coproducció de programes destintats a la radiodifusió, per a la seva difusió per part d’organismes de radiodifusió, i els contractes relatius al temps de radiodifusió estan exclosos de l’àmbit d’aplicació objectiu del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. No obstant això, en el cas que aquests contractes incloguin prestacions pròpies dels contractes que regula el TRLCPS el valor estimat de les quals superi el 50 per cent de l’import total del negoci o bé prestacions que no mantinguin amb la prestació característica del contracte patrimonial relacions de vinculació i complementarietat que permetin considerar-les una unitat funcional, aquestes prestacions s’hauran d’adjudicar d’acord amb el que disposa el text refós”.

Dins el marc jurídic establert per a la contractació de continguts, l’EPRTVIB desenvolupa polítiques d’impuls del sector audiovisual, tant pel que fa a la indústria i els col·lectius professionals com pel que fa a la producció i la potenciació d’obres i continguts audiovisuals. És per això que du a terme accions puntuals que es fan públiques en el Tauler d’anuncis.

ENCÀRRECS DE PRODUCCIÓ RÀDIO

Encàrrecs de producció Ràdio 2015

Encàrrecs de producció Ràdio 2016 – 1r Trimestre

Encàrrecs de producció Ràdio 2016 – 2n Trimestre

Encàrrecs de producció Ràdio 2016- 3r Trimestre

Encàrrecs de producció Ràdio 2016 4t Trimestre

Encàrrecs de producció Ràdio 2017 1r Trimestre

Encàrrecs de producció Ràdio 2017 2n Trimestre

Encàrrecs de producció Ràdio 2017 3r Trimestre

Encàrrecs de producció Ràdio 2017 4t Trimestre

Encàrrecs de producció Ràdio 2018 1r Trimestre

ENCÀRRECS DE PRODUCCIÓ/COPRODUCCIÓ TV

Encàrrecs de producció/coproducció TV 2015

Encàrrecs de producció /coproducció TV 2016 – 1r Trimestre

Encàrrecs de producció /coproducció TV 2016 – 2n Trimestre

Encàrrecs de produccio /coproducció TV 2016- 2n trimestre (esmenat)

Encàrrecs de producció / coproducció TV 2016- 3r Trimestre

Encàrrecs de producció / coproducció TV 2016 4t trimestre

Encàrrecs de producció / coproducció TV 2017 1r trimestre

Encàrrecs de producció / coproducció TV 2017 2n trimestre

Encàrrecs de producció / coproducció TV 2017 3r trimestre

Encàrrecs de producció / coproducció TV 2017 4t trimestre

Encàrrecs de producció / coproducció TV 2018 1r trimestre

CESSIÓ DE DRETS TV

Cessió de drets TV 2015

Cessió de drets TV 2016 – 1r Trimestre

Cessió de drets TV 2016 – 2n Trimestre

Cessió de drets TV 2016 – 3r Trimestre

Cessió de drets TV 2016 – 4t Trimestre

Cessió de drets TV 2017 – 1r Trimestre

Cessió de drets TV 2017 – 2n Trimestre

Cessió de drets TV 2017 – 3r Trimestre

Cessió de drets TV 2017 – 4t Trimestre

Cessió de drets TV 2018 – 1r Trimestre

DADES ESTADÍSTIQUES SOBRE EL PERCENTATGE EN VOLUM PRESSUPOSTARI DE CONTRACTES ADJUDICATS A TRAVÉS DE CASDASCUN DELS PROCEDIMENTS QUE PREVEU LA LEGISLACIÓ DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

Dades 2014

Dades 2015

 

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

CONVENIS 2015

CONVENIS 2014

CONVENIS PRIMER QUADRIMESTRE 2016

CONVENIS SEGON QUADRIMESTRE 2016

CONVENIS TERCER QUADRIMESTRE 2016

CONVENIS PRIMER QUADRIMESTRE 2017

CONVENIS SEGON I TERCER QUADRIMESTRE 2017

CONVENIS PRIMER QUADRIMESTRE 2018

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA

PRESSUPOSTS 2015 i PRINCIPALS PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES

PRESSUPOSTS 2016 i PRINCIPALS PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES

PRESSUPOSTS 2017 i PRINCIPALS PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES

PRESSUPOSTS 2018 i PRINCIPALS PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES

MEMÒRIA 2014

MEMÒRIA 2015

MEMÒRIA 2016

MEMÒRIA 2017

INFORME COMPLIMENT NORMATIVA 2014

INFORME COMPLIMENT NORMATIVA 2015

INFORME COMPLIMENT NORMATIVA 2016

INFORME COMPLIMENT NORMATIVA 2017

INFORME AUDITORIA 2014

INFORME AUDITORIA 2015

INFORME AUDITORIA 2016

INFORME AUDITORIA 2017

INFORME LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015

INFORME LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 1ºT 2016

INFORME LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2ºT 2016

INFORME LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 3ºT 2016

INFORME LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016

INFORME LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 1r Trimestre 2017

INFORME LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2n Trimestre 2017

INFORME LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 3r Trimestre 2017

INFORME LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017

PUBLICACIÓ PMP ANY 2016:

JUNY , JULIOL , AGOST , SETEMBRE , OCTUBRE , NOVEMBRE , DESEMBRE

PUBLICACIÓ PMP ANY 2017:

GENER , FEBRER , MARÇ , ABRIL , JUNY , JULIOL , AGOST , SETEMBRE , OCTUBRE , NOVEMBRE , DESEMBRE

PUBLICACIÓ PMP ANY 2018:

GENER , FEBRER , MARÇ , ABRIL

RELACIÓ DE BÉNS IMMOBLES

RELACIÓ DE PRÉSTECS HIPOTECARIS DE L’EPRTVIB A 31-12-2016

RELACIÓ DE PRÉSTECS HIPOTECARIS DE L’EPRTVIB a 31-12-2017

 

 

INFORMACIÓ RELATIVA A RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS

RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS 2016

RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS 2017

RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS 2018

 

 

DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

ptaccess

 

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Carrer Madalena, 21
07180 Polígon industrial de Calvià
(+34) 971 139 333


AVÍS LEGAL